Meteen naar de inhoud

Privacyverklaring RP Advocatuur

RP Advocatuur verwerkt persoonsgegevens van haar cliënten en andere contactpersonen, waaronder wederpartijen en door wederpartijen ingeschakelde gemachtigden. Wij doen dit om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

RP Advocatuur verzamelt en verwerkt persoonsgegevens die u al dan niet direct en al dan niet uitdrukkelijk desgevraagd aan ons bekend maakt. Het gaat daarbij onder meer om gegevens die ons bekend zijn in het kader van onze dienstverlening, het bezoeken van onze website(s), contacten via e-mail en het inschrijven voor een nieuwsbrief.

De persoonsgegevens die wij over het algemeen verwerken zijn:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
BSN
Gegevens partner

Het doel van onze persoonsgegevensverwerking

RP Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende reden:
De mogelijkheid om met u te kunnen bellen of e-mailen, wanneer dit in het kader van onze dienstverlening nodig of wenselijk is;
Het al dan niet digitaal toesturen van stukken (ook weer in het kader van de door ons geleverde diensten);
Indien van toepassing (veelal na inschrijving daartoe), het verzenden van onze (digitale) nieuwsbrief.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
RP Advocatuur bewaart uw persoonsgegevens in beginsel voor onbepaalde tijd. Gegevens worden uit het systeem verwijderd als blijkt dat de bij ons bekende zijnde gegevens niet (meer) juist zijn of als u ons verzoekt de gegevens te verwijderen of als anderszins redelijkerwijs bij ons duidelijk moet zijn dat u niet langer wenst dat gegevens nog langer door ons bewaard worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
RP Advocatuur verstrekt uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverleningsovereenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hierbij moet u denken aan verstrekking aan wederpartij(en), gerechtsdeurwaarder, Raad voor Rechtsbijstand, medisch adviseur of rechtbank in het kader van de door ons in uw opdracht verrichte diensten. Wij verstrekken niet alle bij ons bekende gegevens, maar uitsluitend die gegevens die voor het juist en zorgvuldig uitvoeren van onze opdracht aan voornoemde derden verstrekt dienen te worden.

RP Advocatuur verkoopt uw gegevens niet aan derden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij zo nodig een verwerkersovereenkomst. Echter, in de meeste gevallen zullen die derden zelf ook “verwerker” zijn en is een dergelijke verwerkersovereenkomst niet nodig.

Uw persoonsgegevens worden bewaard op een cloud-server van een aanbieder binnen Europa.

Recht op inzage, aanpassing of verwijdering
U heeft het recht om te vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt. U heeft tevens het recht om te vragen om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.

Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RP Advocatuur. U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen om uw persoonsgegevens naar uzelf of een andere door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rpadvocatuur.nl. Uiteraard kunt u ook bellen: 053-2030039.

U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
RP Advocatuur neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan (onder meer door het gebruik van extern niet bekend zijnde wachtwoorden).

Mocht u aanwijzingen hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als u meent dat er misbruik van uw persoonsgegevens wordt gemaakt, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.

RP Advocatuur heeft geen specifieke Functionaris Gegevensbescherming aangewezen, maar voor vragen, opmerkingen en voor het uitoefenen van uw rechten verwijzen wij u naar onze onderstaande contactgegevens:

RP Advocatuur
Postbus 40039
7504 RA Enschede
053-2030039
info@rpadvocatuur.nl
www.rpadvocatuur.nl

RP Advocatuur heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Enschede, 25 mei 2018