Meteen naar de inhoud

Beroep op uitsluiting aansprakelijkheid in algemene voorwaarden slaagt niet

Aannemer A geeft aan B opdracht om een schuimlaag aan te brengen op het tunneldak boven een snelweg (als onderlaag voor een daarop door A aan te brengen grondlaag). In de door A aangebrachte grond ontstaan scheuren ten gevolge van het inklinken van de door B aangebrachte schuimlaag. A stelt B aansprakelijk. B beroept zich op haar algemene voorwaarden, waarin aansprakelijkheid is uitgesloten.

Vast staat dat (1) B toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen op grond van de overeenkomst van aanneming, (2) er een conditio sine qua non-verband bestaat tussen de tekortkoming en de schade en (3) dat B in de gelegenheid is gesteld alsnog correct te presteren.

Overweging rechtbank

De rechtbank overweegt als volgt. B heeft haar offerte uitgebracht met een verwijzing naar haar algemene voorwaarden. A heeft vervolgens de opdracht aan B bevestigd en daarbij verwezen naar haar eigen algemene voorwaarden. Er is sprake van een zogeheten ‘battle of forms’, nu de door beide partijen gehanteerde voorwaarden geheel andere bepalingen bevatten op het punt van de aansprakelijkheid. Van toepassing zijn die voorwaarden waarnaar in het eerste geschrift wordt verwezen (‘first shot-rule’), tenzij de voorwaarden van de aanbiedende partij uitdrukkelijk van de hand worden gewezen. Weliswaar verwijst B in haar offerte naar haar eigen voorwaarden, maar deze zijn door A uitdrukkelijk van de hand gewezen. In de opdrachtbevestiging heeft A, onder het vetgedrukte kopje ‘Belangrijk om te weten’, uitdrukkelijk vermeld dat op alle opdrachten van A haar algemene voorwaarden bij uitsluiting van toepassing zijn en dat de door B gestelde voorwaarden, in geval van strijdigheid, niet op de verstrekte opdracht van toepassing zijn. Een dergelijke wijze van van de hand wijzen is naar het oordeel van de rechtbank opvallend genoeg en kan B niet zijn ontgaan. Bovendien heeft A haar eigen voorwaarden bij de opdrachtbevestiging gevoegd.

Geen uitsluiting/beperking mogelijk

B kan zich niet op de uitsluiting/beperking van haar aansprakelijkheid beroepen en is aansprakelijk voor de als gevolg van de tekortkoming ontstane (werkelijk geleden) schade.

(Uitspraak: Rechtbank Gelderland, 11 juni 2014)