Meteen naar de inhoud

Relatiebeding geldt ook voor contacten LinkedIn

In een arbeidsovereenkomst is een relatiebeding opgenomen. Werknemer is in dienst als Senior Accountmanager Schade. Werknemer wordt op enig moment op non-aktief gesteld, nadat het dienstverband door hem was opgezegd. Tijdens die periode van op non-aktiefstelling benadert hij relaties van wergever via LinkedIn.

Bestaande relaties van de werkgever werden door de werknemer geïnformeerd over zijn nieuwe dienstbetrekking bij een concurrent van de werkgever. Werknemer meldt daarbij dat hij zou gaan werken bij een partij “die weet hoe het werkt in assurantieland”, als ook de aankondiging dat de relatie(s) door de werknemer op de hoogte zullen worden gehouden van zijn nieuwe “mobiele nummer en e-mailadres”.

Vordering werkgever

Werkgever vordert boetes op basis het tussen partijen bestaande relatiebeding en wel op basis van meerdere overtredingen, omdat via het verzenden van berichten via LinkedIn telkens en actief een nieuw emailadres moet worden ingevoerd. Dat is, aldus de werkgever, in wezen niet anders dan het telkens zenden van een brief.

Stellingen werknemer
Werknemer stelt dat het beding te onduidelijk geformuleerd was en dat zijn gedragingen niet onder het beding  vielen, dat een eventuele overtredingen moeten gelden als één overtreding en dat eventuele boetes moeten worden gematigd tot nihil. Verder niet zo van belang, maar werknemer vordert ook nog nabetaling van provisies (ongeveer € 7.500,00).

Het oordeel

De kantonrechter is van mening dat een letterlijke toepassing van het relatiebeding, tot het ongerijmde gevolg zou leiden dat uitingen tijdens het dienstverband, gericht op het overnemen van relaties zouden zijn toegestaan, daar waar deze na het dienstverband verboden zijn. Een werknemer die weet dat zijn dienstverband ten einde loopt, zou dan ongestraft alle relaties van zijn werkgever kunnen benaderen voor eigen gewin. Een dergelijke uitleg en toepassing van het relatiebeding, zou de werking en effectiviteit ervan ernstig ondermijnen. De kantonrechter acht daarom een (letterlijke) uitleg van het beding niet juist.  

De kantonrechter is van oordeel dat gegeven de functie van de werknemer, zijn opleidingsniveau en het arbeidsverleden, hij zich ervan bewust had moeten zijn dat het via LinkedIn benaderen van relaties als schending van het relatiebeding zou worden aangemerkt. Het beding is ook niet zo ongelukkig geformuleerd dat de werknemer zich met een beroep op de rechtszekerheid met succes kan verweren tegen de vorderingen van zijn voormalige werkgever.

De kantonrechter is het met de werkgever eens dat dat blijkens het via LinkedIn verzonden bericht, waarin stond vermeld: “(…) has sent you a message” ervan moet worden uitgegaan dat er niet alleen sprake is van plaatsen van een bericht op de site LinkedIn, maar tevens van het verzenden ervan aan relaties van de werknemer.

De kantonrechter is ook van mening dat er sprake is van meerdere overtredingen, zodat per overtreding een boete is verbeurd. Het verzenden van een bericht naar meerdere geadresseerden levert evenzovele overtredingen op.

Het beroep op matiging van de boetes wordt niet gehonoreerd en de werknemer wordt veroordeeld tot betaling van
€ 75.000,00 aan de werkgever.

(Uitspraak: Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen 24 april 2014)

Opmerking

In de praktijk komen veel discussies voor over concurrentie- en relatiebedingen. Deze zaak toont maar weer eens aan dat een werknemer die meent dat hij “niets met zo’n beding te maken te heeft”, flink op de koffie kan komen.

Deze werknemer kreeg overigens nog wel zijn € 7.500,00 toegewezen van de kantonrechter. De uitspraak zegt er niets over, maar die vordering zal verrekend zijn met de boete.