Meteen naar de inhoud

Coronacrisis: De NOW, de TOZO en de TOGS in het kort

NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid)

Het aanvraagloket voor de NOW-regeling opent op 6 april 2020. Vanwege de noodsituatie waarin bedrijven verkeren is besloten te werken met een subsidie over de loonsom.

Als gedurende drie maanden sprake is van een omzetverlies van 20% of meer, kunnen bedrijven naar rato een tegemoetkoming krijgen. Het maximum is 90% van de loonsom. Belangrijke voorwaarde is het reguliere loon aan de werknemers wordt doorbetaald en dat er tijdens de periode dat de subsidie wordt ontvangen geen ontslagvergunning wordt aangevraagd om bedrijfseconomische redenen.

Omzetdaling

Voor het berekenen van de omzetdaling moet de omzet van 2019 worden gedeeld door vier en dat moet vervolgens vergeleken worden met de omzet over maart tot en mei 2020. In sommige gevallen mag een andere periode worden genomen (bijvoorbeeld omdat achterblijvende omzet pas later zichtbaar is).

Loonsom

Bepalend voor de loonsom is de loonaangifte bij de Belastingdienst en die wordt door het UWV overgenomen. De grondslag is het sociale verzekeringsloon, inclusief de reguliere werkgeverslasten (vakantiegeld, pensioen, werkgeverspremies). Bedragen boven de € 9.538,00 per maand per werknemer worden niet gecompenseerd.

Flexwerkers

Er wordt in de regeling geen onderscheid gemaakt naar contractvorm. Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA valt onder de regeling. Dus ook flexwerkers.  Mocht het zo zijn dat de loonsom lager is/wordt, omdat er (toch) minder mensen worden doorbetaald, dan wordt de tegemoetkoming navenant minder.

Ontslagverbod

Zoals gezegd is een belangrijke voorwaarde dat de werkgever in de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen, geen ontslagaanvraag indient wegens economische redenen. Gebeurt dat toch dan vindt bij de vaststelling van de subsidie een correctie plaats. Eventuele (voor 1 maart) al lopende ontslagvergunningsprocedures worden uitgezonderd.

Aanvragen, voorschot en vaststelling

Het UWV streeft ernaar om het aanvraagloket vanaf 6 april te openen en de aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020.

Bij een positieve beoordeling van de aanvraag wordt in drie termijnen (de eerste binnen 2 tot 4 weken na de aanvraag) een voorschot van 80% uitgekeerd. De ondernemer moet binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend  vaststelling van de subsidie aanvragen en het UWV geeft aan ernaar te streven dat binnen 22 weken een eindafrekening wordt opgemaakt.

Verlenging

Met de regeling is een bedrag van 10 miljard gemoeid. Over een eventuele verlenging wordt, zo is de bedoeling, voor 1 juni 2020 besloten.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers

Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet. De bedoeling is de kansen op voortzetting van het bedrijf te vergroten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni 2020.

De eisen (kort):

gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;

woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;

Nederlander of daarmee gelijkgesteld;

het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;

voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;

woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Tegemoetkoming getroffen sectoren Covid-19

Deze regeling is bedoeld voor ondernemers die directe schade ondervinden van de diverse maatregelen van het kabinet om verspreiding van het virus in te dammen (Rijscholen, Kappers, Horeca enzovoort). Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om hun vaste lasten te kunnen betalen.

Hier gaat het om ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes (Standaar Bedrijfsindeling). Aanvragen moet via: https://rvo.nl/tegemoetkomingcorona, maar door drukte kan het zijn dat het doen van de aanvraag enige tijd kost (of zelfs nog even helemaal niet lukt).