Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden

1.
RP Advocatuur is een maatschap naar burgerlijk recht onder welke naam in  Enschede een advocatenpraktijk wordt uitgeoefend. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die RP Advocatuur uitbrengt c.q. aangaat.

2.
De opdrachtgever vrijwaart RP Advocatuur tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door RP Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever zijn verricht.

3.
Iedere aansprakelijkheid van RP Advocatuur is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat. Indien en voorzover om welke reden dan ook (waaronder de omstandigheid dat enig (schade)bedrag beneden het bedrag van het op de polis geldende eigen risico ligt) geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het in het desbetreffende jaar en in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte honorarium. De aansprakelijkheid is echter altijd, ook als het in rekening gebrachte honorarium (inclusief BTW) hoger ligt, beperkt tot een maximum van € 5.000,00.

4.
RP Advocatuur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade.

5.
De in deze voorwaarden omschreven beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

6.
De opdrachtgever geeft RP Advocatuur het recht om per email met hem en derden te communiceren. De opdrachtgever realiseert zich dat de vertrouwelijkheid van per email verzonden informatie niet gewaarborgd  is.

7.
RP Advocatuur is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met haar opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden. RP Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden.

Evenmin is zij aansprakelijk voor betalingsonmacht van de Stichting Beheer Derdengelden RP Advocatuur, indien deze onmacht voortvloeit uit betalingsonmacht van de bank waarbij deze haar gelden heeft ondergebracht.

8.
De aansprakelijkheidsbeperkingen in deze algemene voorwaarden gelden mede voor de personen en rechtspersonen die RP Advocatuur bij de uitvoering van de opdracht inschakelt, waaronder de Stichting Beheer Derdengelden RP Advocatuur.

9.
De opdrachtgever geeft RP Advocatuur toestemming om de gegevens waarvan de kennisneming in het kader van relatiebeheer door derden nuttig en/of noodzakelijk is ter kennis van die derden te brengen.

10.
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever – uit welke hoofde ook – jegens RP Advocatuur vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

11.
RP Advocatuur is gerechtigd de voor de berekening van het honorarium gebruikte tijdseenheid en de hoogte en/of de aard van de gehanteerde tarieven te wijzigen. Naast het uurtarief staat opdrachtgever (onder meer) in voor betaling van bijkomende kosten, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten en kosten van ingeschakelde derden, waaronder (medisch) deskundigen.

12.
Betaling van de door RP Advocatuur gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden, binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen voornoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. RP Advocatuur is in dat geval bevoegd haar werkzaamheden op te schorten. Bij verzuim wordt aanspraak gemaakt op 1% rente per maand, vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening.

Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens het “Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, of enige regeling die geldt als de opvolger/vervanger van voornoemd besluit, als bedoeld in lid 4 van artikel 6:96 BW.

Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf,  wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 125,00.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

De bedragen, verschuldigd op basis van dit artikel kunnen aan wijzigingen (dus ook verhogingen) onderhevig zijn.

13.
De rechtsverhouding tussen RP Advocatuur en de opdrachtgever, alsmede degenen die van zijn diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. De rechtbank Overijssel is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft of partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Niettemin heeft RP Advocatuur het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

14.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en geregistreerd onder nummer 58477373.